ALWAYS LOVED, NEVER FORGOTTEN
MEMORĒ ©
Webshop | Merchandising
(Versie januari 2022)
Memorē valt onder The Social Good Girl, een eenmanszaak gedreven door Amber van Leeuwen met een team van vaste freelancers en opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65315073
Memorē werkt met algemene voorwaarden.
Deze algemene voorwaarden kunnen op verzoek kosteloos worden toegezonden.
Memorē
Postbus 11320
1001GH, AMSTERDAM
www.memorecollection.com
care@memorecollection.com
Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Dag: kalenderdag;
3. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
5. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die Memorē ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht;
6. De opdrachtgever: de natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (in deze algemene voorwaarden ook wel van particulier of consument genoemd), dan wel de (rechts)persoon met wie Memorē een overeenkomst sluit;
7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Memorē georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de partijen gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
9. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Memorē;
10. Partijen: Memorē en consument gezamenlijk.
Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Memorē en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Memorē en de consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de Memorē zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Als de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld.
4. Het langs elektronische weg ter beschikking stellen van de tekst van de algemene voorwaarden gebeurt op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
5. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
6. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
7. Als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan zal de uitleg moeten plaatsvinden ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.
8. Als een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
9. Partijen zullen vervolgens in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
10. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen, mogen niet ten nadele van de consument zijn. Deze bepalingen moeten schriftelijk worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager
Artikel 3. Aanbod en offertes
1. Als een aanbod of offerte een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod of offerte vermeld.
2. Het aanbod is vrijblijvend. Memorē heeft het recht het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
4. Als Memorē gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Memorē niet.
5. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
6. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Memorē kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
7. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder
 •  de prijs inclusief belastingen;
 •  de eventuele kosten van verzending;
 •  de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 •  het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 •  de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 •  de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Memorē de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand als de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 •  de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem - in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens - kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 •  de gedragscodes waaraan de Memorē zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 4. De overeenkomst

 

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Als de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Memorē onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Memorē is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Memorē passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web omgeving. Als de consument elektronisch kan betalen, zal de consument daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. Memorē kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.

5. Als Memorē op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, heeft zij het recht gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

6. Memorē zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van Memorē waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 3 lid 7 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Memorē deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

7. In het geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

8. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 5. Herroepingsrecht

Bij levering van (digitale) producten:

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in: a. op de dag na ontvangst van het product door de consument; of b. een vooraf door de consument aangewezen en aan Memorē bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Memorē.

3. Het kenbaar maken dient de consument te doen met behulp van het modelformulier (bijlage 1 Modelformulier voor herroeping).

4. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, dient de consument het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

5. Indien de consument na afloop van de in lid 2 en 4 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Memorē heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

6. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

7. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de Memorē bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 6. Kosten in geval van herroeping

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Als de consument een bedrag betaald heeft, zal Memorē dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Memorē of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

3. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

4. Voor zover van toepassing, is bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf, de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

5. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door Memorē niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

 

Artikel 7. Uitsluiting herroepingsrecht

1. Memorē kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3 (artikel 6:230p, van het Burgerlijk Wetboek).

2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de consument dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor te leveren (online) producten waarvan de digitale inhoud niet op een materiële drager is geleverd, voor zover:

- de nakoming is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande toestemming van de consument; en

- de consument heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding.

 

Artikel 8. De prijs

1. De prijzen van de aangeboden producten en/of diensten zullen gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur niet worden verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan Memorē producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Memorē geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Memorē dit bedongen heeft en: a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Memorē niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

7. Hetgeen in dit artikel staat vermeld, geldt niet voor zakelijke klanten.

 

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Memorē in het kader van de overeenkomst geleverde producten blijven eigendom van Memorē totdat de consument alle verplichtingen uit de met Memorē gesloten overeenkomst(en) is nagekomen. Onder deze verplichtingen vallen onder meer de koopsom, eventuele op basis van deze voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen, kosten en schadevergoeding.

2. Door Memorē geleverde producten, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen bedoeld in dit artikel, mogen niet worden doorverkocht en mogen nooit als betaalmiddel worden gebruikt.

3. De consument is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

4. De consument moet alles doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Memorē veilig te stellen.

5. Als derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de consument verplicht om Memorē daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

6. In het geval Memorē de in dit artikel bedoelde eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de consument bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Memorē (en door Memorē aan te wijzen derden) om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Memorē zich bevinden. Memorē is dan bevoegd deze producten terug te nemen.

 

Artikel 10. Conformiteit en Garantie

1. Memorē vindt dat de consument recht heeft op een goed product en moet voldoen aan:

 1. a. de overeenkomst;
 2. b. de in het aanbod vermelde specificaties;
 3. c. aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid;
 4. d. en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften

2. Indien het product naar de mening van de consument niet voldoet, geldt hetgeen onder artikel 12.

Artikel 11. Levering en uitvoering

1. Memorē vindt het belangrijk om de consument zo goed mogelijk van dienst te zijn. Memorē zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Memorē kenbaar heeft gemaakt.

3. Memorē zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn

4. De bezorging van de online producten geschiedt digitaal en wordt in principe onverwijld toegezonden. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft, bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

5. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

6. In geval van ontbinding, zal Memorē het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Artikel 12. Betaling

1. Memorē vraagt van de consument dat de verschuldigde bedragen vooraf worden voldaan.

2. Een consument als opdrachtgever heeft de mogelijkheid om tevens achteraf te betalen indien het gaat van de aankoop van een (online) product (en geen dienst), tenzij Memorē maximaal 50% vooraf in rekening brengt.

3. Bij de afname van grotere oplagen is facturatie met betaling achteraf (wel met aanbetaling) met een opdrachtgever (geen consument zijnde) bespreekbaar. Alleen Memorē heeft het recht te bepalen of dit wordt toegepast en onder welke voorwaarden.

4. De opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Memorē te melden.

5. In geval van wanbetaling van de opdrachtgever, heeft Memorē het recht om de vooraf aan de opdrachtgever kenbaar gemaakte redelijke kosten, in rekening te brengen, tenzij er wettelijke beperkingen gelden

 

Artikel 13. Privacy, AVG

1. Memorē houdt zich aan de privacyregels voor het verwerken van persoonsgegevens die in de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden gesteld.

2. Voor meer informatie wordt verwezen naar de privacyverklaring van Memorē via

www.memorecollection.com

Artikel 14. Klachtenregeling, geschillenregeling en toepasselijk recht

1. In het geval er sprake is van een klacht over Memorē, dan dient de opdrachtgever deze klacht schriftelijk in te dienen bij Memorē.

2. Van een geschil is sprake als één van de partijen dat stelt.

3. Partijen zullen zich eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg op te lossen. Mocht dat niet lukken dan kunnen partijen een beroep doen op de rechter.

4. De rechtbank behorende bij de woonplaats van Memorē is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

5. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

6. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Bijlage 1 Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:

- …………………………………………………… [naam] - …………………………………………………… [adres] - …………………………………………………… [e-mailadres webwinkel]

 

Ik/Wij* deel/delen (*) je hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomt betreffende de verkoop van de volgende (online) producten / diensten (*) herroep/herroepen (*)

De bestelling is gedaan op …………………[datum] (*) / ontvangen op ………………..[datum](*)

 

-……………......................................................[Naam / Namen opdrachtgever(en)] -……………………………………………………..[Adres opdrachtgever(en) (*)]

…………………….. [datum ondertekening]

 

…………………….. [Handtekening van opdrachtgever(en)}

(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

*) Doorhalen wat niet van toepassing is